Arxiu de la categoria: General

IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

En el Projecte Educatiu hem de tenir un objectiu que tracte de la millora de la convivència i un altre que faça referència a l’equitat. Quan parlem d’Igualtat ho fem en sentit ampli i no sols ens referim a la necessitat de què les oportunitats educatives siguen equivalents per a homes i dones.

La igualtat en educació adquireix un sentit més ampli i omnicomprensiu que en qualsevol altre àmbit donat que no només és tracta de donar les mateixes oportunitats educatives sino que éstes han d’estar orientades a formar en la igualtat en tots els àmbits del saber.

Ens  preocupen especialment les diferències socioeconòmiques de les famílies. En els nostres projectes educatius hem de caminar cap a l’excel·lència en companyia de tot l’alumnat. La gestió de qualitat ha d’arribar a totes les persones i alhora, el fet d’atendre a tothom no és suficient si les oportunitats educatives que s’ofereixen no són de qualitat. Equitat i qualitat són dues cares de la mateixa moneda.

LA TRILOGIA DEL SOMNI

El principal objectiu instrumental en un projecte educatiu és la felicitat de tots els membres de la Comunitat Educativa. Aconseguir un bon clima institucional és un dels desafiaments més importants. Un col·legi amb valors és una Escola. El somni educatiu, el projecte compartit d’una escola s’ha de sustentar sobre bases sòlides fruit del consens i el pacte permanents.

A l’Escola CEIP “El Palmeral” d’Alacant, el seu claustre consensuà el document “CODI DENTOLÒGIC DOCENT. És un document que arreplega 20 normes de compromís o bones pràctiques docents: respecte a les persones usuàries, responsabilitat enfront la formació i la innovació, promoure el principi d’equitat, exercir la puntualitat, resoldre pacíficament els conflictes, etc. Es tracta d’un compromís ampli amb el centre i amb les famílies.

En el mateix sentit s’ha consensuat amb les famílies el document “AIXÍ SÓN LES FAMÍLIES DE LA NOSTRA ESCOLA” amb un contingut similar propi de l’àmbit corresponent: compromís amb una bona alimentació, amb la lectura, amb els deures, amb el respecte al professorat, etc.

Segons la geometria euclídea, tres punts determinen un pla. La solidesa del Projecte dependrà també de tenir un bon document elaborat en l’àmbit discent de bones pràctiques de comportament.

Estos tres documents constitueixen la “TRILOGIA DEL SOMNI”.

COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA

1.-CURS “IMATGE CORPORATIVA”

2.-IMATGE CORPORATIVA

3.-CATÀLEG DE SERVEIS (EXEMPLE)

Una catàleg de serveis es correspon al concepte modern de carta de serveis. Ací teniu un exemple.

4.-COL·LECCIÓ INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ

Quan volem comunicar qualsevol iniciativa o pla de millora és més eficaç el tenir instruments informatius simplificats que continguen allò que realment està consolidat i el que tenim molt interés d’aconseguir. En un full per les dues cares podem mostrar un pla d’actuació. Almenys els objectius i les actuacions que s’han de posar en marxa.

5.-PLÀ DE COMUNICACIÓ

PROYECTO DE COMUNICACIÓNArribar a totes les persones de la Comunitat Educativa suposa algunes coses més que l’ús de llistes de difusió o de circulars. El Pla de Comunicació és un conjunt d’instruments que ens permeten que la informació arribe de forma selectiva a tot el personal, les famílies, els partners, altres escoles, els mitjans de comunicació, el voluntariat, i en definitiva brindarà, si és complet, suficients oportunitats de situar a la nostra organització en l’espai públic.
En un centre educatiu es genera molta informació que circula en totes les direccions. Una bona gestió comunicativa requereix ser planificada. La comunicació oficial ha d’estar en línia amb els objectius i les estratègies del Projecte Educatiu. Pilotar el centre significa també desplegar un pla intencional que canalitze tan la informació interna que ens interesse com la externa.
Hem d’anar amb comptes amb la informació disruptiva respecte de les línies estratègiques. Un exemple clar és l’ús inadequat de xarxes com ara whatsapp o els comentaris que es realitzen en la tanca de l’escola i que és interessant canalitzar a les vies oficials d’informació creant, si cal, òrgans de participació complementaris als existents com ara un Consell de Vocals de Pares (un o dos representants de les famílies de cada classe) que es reuneix periòdicament tant amb l’equip directiu com amb la Junta de l’AMPA.