NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (RRI)

Consideracions sobre l’elaboració i el contingut genèric del R.R.I

D’acord amb la normativa vigent, la LLOE  2/2006 modificada por la LLOMQE 8/2013, els col·legis exerceixen la seua autonomia mitjançant la implementació del seu Projecte Educatiu (el PEC), el seu Projecte de Gestió (PG) i les Normes d’ Organització i Funcionament (NOF/RRI). L’elaboració i desenvolupament estos documents és un procés ampli de discussió i consens.
Les normes d’Organització i Funcionament, a partir d’ara Reglament de Règim Intern o de forma simplificada RRI, són essencials per a la progresiva configuració i consolidació de la cultura institucional que volem per a la nostra Escola. Les normes promouen patrons de comportament i rituals relacionals.
El Reglament de Règim Intern (NOF), està regulat en l’Art. 124 de la LLOE modificada per la LLOMQE.
Art.124.-Normes d’organització, funcionament i convivència.
1. Els centres elaboraran un pla de convivència que incorporaran a la Programació General Anual i que recollirà totes les activitats que es programen amb la finalitat de fomentar un bon clima de convivència dins del centre escolar, la concreció dels drets i deures dels i de les alumnes i les mesures correctores aplicables en cas del seu incompliment d’acord amb la normativa vigent, prenent en consideració la situació i condicions personals d’aquells, i la realització d’actuacions per a la ressolució pacífica de conflictes amb especial atenció a les actuacions de prevenció de la violència de gènere,  igualtat i no discriminació.
3.Las mesures correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, hauran de garantir el respecte als deures de la resta de l’alumnat i procuraran la millora de la relació de tots els membres de la comunitat educativa.
4.-Les mesures correctores seran proporcionals a les faltes comeses. Aquelles conductes que atenten contra la dignitat personal d’altres membres de la comunitat educativa, que tinguen com a origen o conseqüènciamuna discriminació o acasament bassat en el gènere, orientació o identitat sexual, o un origen racial, ètnic, religiós, de creences o de discapacitat, o que es realitzen contra l’alumnat més vulnerable per les seues característiques personals, socials o educatives, tindran la qualificació de falta molt greu i portaran associada com a mesura correctora l’expulsió, temporal o definitiva, del centre.
5.-Les decisions d’adoptar, mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran inmediatament executives.
6. Els membres de l’equip directiu i el professorat seran considerats autoritat pública. En els procediments d’adopció de mesures correctores, els fects constats per ells tindran caràcter provatori i gaudiran de presunció de veracitat «iuris tantum» o excepte prova en contrari, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar el propi alumnat.
CONTINGUT D’UN REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, por la qual s’aproven les Instruccions de  18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.
1.2.13. Reglament de règim interior
1. El reglament de règim interior és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa.
2. Els centres docents elaboraran el seu reglament de règim interior, que haurà d’incloure, entre altres, les normes que garantisquen el compliment del pla de convivència. Així mateix, podrà incorporar els següents aspectes:
a) L’organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat educativa.
b) L’organització i repartiment de responsabilitats no definides per
la normativa vigent.
c) Els procediments d’actuació del consell escolar, i si s’escau, les comissions que s’hi constituïsquen per agilitzar el seu funcionament.
d) L’organització dels espais del centre.
e) L’adequació de la seua redacció, si cal, per donar compliment als principis de coeducació.
3. En l’elaboració del reglament de règim interior, el claustre podrà aportar criteris i propostes. Correspon al director o directora del centre l’aprovació del reglament de règim interior.
4. Les associacions de mares i pares podran elaborar propostes de modificació del reglament de règim interior.
5. D’acord amb la Instrucció 1/2010 de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, sobre l’ús adequat dels espais públics i dels taulers d’anuncis en l’àmbit de la Conselleria d’Educació, els reglaments de règim interior dels centres docents tindran en compte i s’adaptaran, si s’escau, al que disposa aquesta instrucció, especialment en referència al fet que:
a) En tots els centres hi ha d’haver un o diversos taulers d’anuncis i cartells oficials.
b) En els taulers s’arreplegaran els cartells, actes i comunicacions de la conselleria competent en matèria d’educació, així com d’altres organismes oficials, i dels òrgans de govern del centre.
c) S’habilitarà un tauler d’anuncis a disposició de les associacions de l’alumnat i les associacions de pares i mares de l’alumnat, la gestió del qual correspon a les esmentades associacions, sent responsables de la seua ordenació i organització.
d) Així mateix, en els centres docents ha d’haver un tauler d’anuncis sindicals en els termes que estableix l’apartat segon de l’esmentada Instrucció 1/2010.
e) Correspon a la direcció del centre, en l’àmbit de les seues competències, garantir l’ús adequat dels taulers. La gestió dels taulers correspondrà a la secretaria del centre.
6. No se debe impedir el acceso a los centros a personas que vistan ropas características o propias por motivo de su identidad religiosa y que no supongan ningún problema de identificación o atenten contra la dignidad de las personas.
I afegim d’acord també amb la normativa autonòmica que el RRI hauria d’incloure:
a)les pautes a observar per a respectar els drets dels pares o representants legals separats per una banda, i
b)els procediments a desenvolupar per a garantir el dret a una avaluació objectiva,per altre.
Per últim, recomanem incloure al Reglament de Règim Intern tant el document “Política de Qualitat” que recull els valors de gestió educativa com el protocol de debat per a garantir la participació de tota la Comunitat Educativa en el desenvolupament estratègic.

"innovaescola"

A %d bloguers els agrada això: