VALORS, OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ

VALORS

Una Escola és un col·legi amb valors. No és l’edifici, és una  el conjunt de les persones que hi formen part i els valors que comparteixen. Parlem de cultura escolar quan l’organització educativa està treballada, s’han assolit de forma col·lectiva una multiplicitat de valors i principis que la defineixen i que impregnen les interaccions personals.
Considerem que el model de lideratge compartit i contributiu condiciona significativament la generació de la cultura escolar. El conjunt de rituals, hàbits, pràctiques, perfils d’interacció, activitats cooperatives, qüestions micropolítiques, etc, s’alinien en l’emergència  d’una nova escola més democràtica, més transparent, més equànim, més equitativa i de més qualitat.
No sols el Projecte Educatiu ha de recollir els valors de gestió de l’escola. Cadascú dels Plans de Millora i protocols d’actuació han d’estar impregnats d’eixos valors fins al punt de que els instruments estratègics que deriven del PEC són els que garanteixen portar els principis a la pràctica i generar actituds entre els agents educatius i normes de comportament al si de l’organització que van a configurar un entorn amb una gran potencialitat educativa.
Promoure l’autoestima col·lectiva millorant els processos de gestió i educatius genera un sentit de pertenència que és el primer pas per al compromís educatiu. La identificació amb la institució ens mou a la col·laboració i a formar part.
Convertir en hàbit la gestió cooperativa, aprendre junts, millorar l’organització de forma compartida estimula treballar junts. Promoure sinèrgies de treball col·laboratiu fins a convertir-lo en element estratègic de l’organització és bàsic per a generar un clima propici per a la formació i el canvi per a la millora.
MOTOR DEL CANVISens dubte, generar compromís és la principal tasca del lideratge educatiu. Crec que les iniciatives de millora d’àmbits de l’organització estratègics constitueixen oportunitats per a l’emergència de nous lideratges. Perquè les escoles excel·lents són aquelles que gaudeixen d’una multiplicitat coherent de lideratges educatius.
Cada centre es converteix així, dins de la xarxa educativa, en un nodus de compromís, atenció de qualitat i afecte. Conseguir que un centre educatiu entre en la senda de la millora col·laborativa és un mèrit. Totes les persones quan ens vinculem a una organització i per qüestions d’eficacia hem de deixar el nostre llegat.
El millor llegat que un Claustre pot deixar en la Comunitat Educativa és una sòlida formació en valors. Quan parlem de valors formatius es referim als universalment acceptats i que generalment es recullen en les lleis orgàniques educatives. Ara bé, en teoria de les organitzacions són molt importants els valors de gestió, aquells que formen part de la política de qualitat de l’Escola.
En els sistemes de gestió de qualitat, els valors de gestió es recullen en el document “Política de Qualitat”. Exemples poden ser: participació, compromís, sostenibilitat, equanimitat, equitat, cohesió, democràcia, transparència, qualitat, responsabilitat, esforç compartit, solidaritat, cooperació, etc.

OBJECTIUS

El conjunt dels objectius del Projecte Educatiu configuren el somni compartit. Com és l’escola que somiem?Què hem de fer per arribar a alcançar la nostra visió? Els objectius són les línies estratègiques per a conduir a l’organització des de l’escola actual a la que somiem.
La LleiOrgànica 3/1985, coneguda en ambies, anomenada en ambients educatius “Llei de participació en l’educació” encara que el seu contingut va ser novedós en diferents àmbits, després d’un ampli període predemocràtic, s’implanta al nostre País el concepte de Projecte Educatiu. Aleshores es tractava de promoure la participació dels diferents agents mitjançant l’aprovació d’este instrument que suposava el disseny compartit del model d’escola.
En les organitzacions modernes, la necessitat de cooperar per a millorar l’escola, el compromís ha passat a ocupar el centre del tauler. Ara ja no anem a dissenyar, també a construir desenvolupant plans de millora i a gaudir de l’escola de forma compartida.
Objectius més comuns (podrien ser suficients per a qualsevol centre educatiu):
1.-Formar integralment a l’alumnat.
2.-Millorar l’entorn de l’aprenentatge i les metodologies didàctiques.
3.-Millorar el clima institucional del centre.
4.-Garantir l’eficàcia i l’eficiència en la gestió escolar.
5.-Orientar la gestió a les famílies usuàries.
6.-Promoure una gestió econòmica sostenible i transparent.
7.-Modernitzar l’oferta educativa.

Cada objectiu estratègic ha de desenvolupar-se mitjançant plans de millora o protocols d’actuació. Com ara:

3.-Millorar el clima institucional del centre.
3.1.-Pla de Convivència.
3.2.-Pla de Complementarietat (amb els principis que s’han d’observar entre ells la no discriminació per cap qüestió).
3.3.-Implementació del “Consell de Vocals de Classe”. Representants de les famílies que periòdicament es reuneixen amb l’equip directiu, el claustre o la Junta Directiva de l’AMPA.
3.4.-Pla de Cooperació (vinculació amb una ONG).
3.5.-Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusivitat Educativa (PADIE)
3.6.-Bossa d’Igualtat d’Oportunitats (BIO) (Compensació Educativa).
3.7.-Codi Deontològic Docent.
3.8.-Document de Compromís de les Famílies “Així som les Famílies de la nostra Escola” (codi de comportament).
3.9.-Catàleg de bon comportament de l’alumnat.

PRIORITATS D’ACTUACIÓ

N’hi ha diferents procediments per a prioritzar actuacions.  En qualsevol cas, hem de establir uns criteris de priorització que ens ajuden a compartir les decisions. És a dir, les raons per les quals obten per abordar a curt termini unes actuacions i no unes altres.
Si els Projectes són documents a mig i llarg termini, els plans de millora i els processos de gestió suposen elements  estratègics per a ser desenvolupats a curt termini, esto és, entre un  i sis trimestres. Quins són eixos criteris? Dependrà de cada centre però proposen alguns comuns a tots els centres:
1.-Capacitat d’impacte en les percepcions de les famílies usuàries i en les persones de l’escola (docents i no docents).
2.-Potencialitat per a moure sinèrgies de compromís i creixement del Projecte.
3.-Contingut motivacional per als docents.
4.-Grau d’identificació de la Comunitat Educativa.
5.-Potencialitat per a convertir una feblesa en fortaleça.
6.-Capacitat per a combatre una amenaça de l’entorn.
7.-Potencialitat per a aprofitar una oportunitat de l’entorn.
En el nostre model, cada actuació a posar en marxa romandria en una graella de doble entrada en la columna d’ordenades i els criteris en l’eix horitzontal. A més, podem establir prèviament la importància que per a nosaltres té cada criteri de forma que cadascú d’ells pondera amb una puntuació diferent. Mitjançant una tasca col·laborativa,  ordenarem per puntuacions les actuacions a realitzar distribuïdes en el curt i mig termini.

"innovaescola"

A %d bloguers els agrada això: